Invalidný dôchodok (ID) sa priznáva podľa § 70 až 73, § 80, § 110, § 111 a § 263, , § 293 l ods. 4, § 293 m zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Aký je postup?

Posudkový lekár hodnotí  zdravotný stav žiadateľa o ID na základe písomnej žiadosti. Tú je nevyhnutné podať na pobočke sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.

Potrebné doklady k vypísaniu žiadosti o ID:

  • preukaz totožnosti (občiansky preukaz, môže byť aj cestovný pas)
  • tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom
  • doklad o ukončení vzdelania alebo potvrdenie školy o dĺžke štúdia
  • vojenská knižka alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
  • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie o tom, že dieťa bolo prevzaté do náhradnej starostlivosti rodičov, a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia

K žiadosti sa prikladá:

  • potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných pred 1. januárom 2001 (ak je to Váš prípad), poberanie podpory v nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 (ak je to Váš prípad);
  • doklad o chýbajúcej dobe zamestnania;
  • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení;
  • ďalšie doklady v závislosti od potreby preukázania ďalších skutočností;
  • žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchocu v banke (osobitné je tlačivo o žiadosť poukazovania dôchodkových dávok na účet dôchodcu v Poštovej banke).

Čoho sa treba vyvarovať?

Najčastejšie chyby robia žiadatelia pri samotnom žiadaní o ID. V najväčšom počte prípadov si so sebou neprinesú všetky potrebné doklady, čo má za následok predĺženie konania. Mnohokrát nie sú poskytnuté úplné a presné údaje, čo vedie k ďalšiemu zisťovaniu zo strany poisťovne. Stáva sa, že žiadateľovi chýba tlačivo o poukazovaní dôchodkových dávok na účet v banke, ak si neželá poberať ID v hotovosti. V niektorých prípadoch sa stalo, že žiadateľ nepredložil potrebné lekárske správy a nálezy.

Ako dlho treba čakať na rozhodnutie? 

Sociálna poisťovňa musí o žiadosti o ID rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začiatku konania. V mimoriadnych prípadoch sa lehota môže predĺžiť najviac o 60 dní. O tejto skutočnosti je povinná žiadateľa písomne informovať. Priemerná dĺžka vybavenia žiadosti je však niečo málo vyše 30 dní. Celý proces, od podania žiadosti po posúdenie invalidity, prebehne za sebou v jeden deň.