Na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, konaného dňa 20.11.2014 nás informoval zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o dôležitej veci,o zmene postupu na vybavenie bezplatného používania diaľníc osobami so zdravotným postihnutím. Zmenou zákona došlo k rozšíreniu oprávnených osôb a teda o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky môžu žiadať všetci tí, čo sú držiteľmi parkovacieho preukazu. Doteraz to bolo tak iba v prípade poberateľov peňažného príspevku na zvýšené výdavky spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla (príspevku na benzín).

Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015

Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánovalo zaviesť od účinnosti tohto zákona systém elektronickej diaľničnej známky. Situácia je ale taká, že nový systém ešte nie je funkčný a tak mení sa aj plánovaná forma oslobodenia od úhrady diaľničnej známky.

Pri žiadosti o oslobodenie motorového vozidla od úhrady diaľničnej známky žiadateľ musí osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) a spolu s predložením príslušného parkovacieho preukazu požiadať o vydanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky. Kópia preukazu je pre NDS veľmi dôležitá, pretože preukazy môžu mať i vymedzenú časovú platnosť (napríklad pol roka).

Kontrola úhrady diaľničnej známky bude prebiehať rovnako ako v súčasnosti. Vodiči musia pre preukázanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky predložiť potvrdenie od NDS – to musia vodiči spolu s parkovacím preukazom nosiť so sebou.

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke sú od úhrady oslobodené vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu a podľa § 7 písm. i) sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba,  ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu [1] a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu [2]. Pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Pri oboch prípadoch, pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím i pre prevádzkovateľa sociálnych služieb, platí povinnosť sa zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky, v tomto prípade u NDS.

Žiadatelia podľa § 7 ods. 3) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke poskytujú najmä nasledujúce údaje:

–      obchodné meno, adresu miesta podnikania (iba právnické osoby),
–      meno a priezvisko,
–      dátum narodenia,
–      adresu bydliska,
–      štátnu príslušnosť,
–      číslo OP alebo pasu,
–      evidenčné číslo vozidla,
–      krajinu, kde je vozidlo registrované,
–      kontaktné údaje a tiež údaje potvrdzujúce nárok na oslobodenie od úhrady:

  •  kópiu rozhodnutia o žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu
  •  kópiu parkovacieho preukazu
  •  kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel
  •  kópiu zriaďovacej listiny – iba právnické osoby

Predložené údaje sa registrujú u správcu úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním poverenej osoby a žiadateľ o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zasielajte poštou na adresu NDS, príp. osobne doručte na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.

Podľa správy zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím,
konaného dňa 20.11.2014 a ďalších informácií spracoval
Mgr. Tibor Köböl
zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím
vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť