Dňa 29.6.2013 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie MPSVaR SR č. 186/2013 Z.z., o úprave súm životného minima.

Opatrenie s účinnosťou od 1. júla 2013 stanovuje sumu životného minima na 198,09 Eura mesačne.

Zo sumy životného minima sa vypočítavajú niektoré príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Na základe uvedeného zvýšenia sumy životného minima od 1.7.2013 sa preto zvyšujú aj niektoré kompenzačné príspevky.

Prepočítaná výška niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP od 1.7.2013:

  • peňažný príspevok na osobnú asistenciu: 2,76 Eura za 1 hod. osobnej asistencie
  • peňažný príspevok na prepravu: najviac 101,07 Eura mesačne
  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie:
  1. skupina chorôb (fenylketonúria, cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou, nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, celiakia): 36,77 Eura mesačne
  2. skupina chorôb (diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami, odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka, syndróm krátkeho čreva, chronické poškodenie pankreasu, systémový lupus erytematodes, Sjogrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba, malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu): 18,39 Eura mesačne
  3. skupina chorôb (chronická insuficiencia obličiek, zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania): 11,04 Eura mesačne
  • peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia: 18,39 Eura mesačne
  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla: 33,09 Eura mesačne
  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom: 44,12 Eura mesačne
  • peňažný príspevok na opatrovanie: 220,52 Eura mesačne za opatrovanie jedného ŤZP a 294,01 Eura mesačne za opatrovanie dvoch a viacerých ŤZP.

Poznámka: Uvedené sú základné sumy peňažného príspevku na opatrovanie. Zákon umožňuje z viacerých dôvodov jeho zníženie, resp.u nezaopatrených detí jeho zvýšenie.
JUDr. I. Javorský
AOZPO SR